Podmínky účasti v akci dárek k meteostanicím

PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE DÁREK K METEOSTANICI HYUNDAI
(dále jen „Pravidla“)

1. POŘADATEL
1.1. Pořadatelem akce je společnost ETA a.s., 27544001, se sídlem Křižíkova 148/34, Praha 8,
186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17862
(dále jen Pořadatel“).

2. PROVOZOVATEL
2.1. Provozovateli akce pro Českou republiku nebo Slovensko jsou společnosti HP TRONIC Zlín,
spol. s r. o., IČ 49973053, se sídlem OD Zlín, Náměstí práce 2523, 760 01, Zlín a Alza.cz a.s.,
27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00, Praha 7 Holešovice, Internet Mall, a.s.,
IČ 26204967, se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, ELEKTROSPED, a.s., IČO: 35765038,
se sídlem Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava (dále jen „Provozovatel“)

3. AKCE
3.1. Principem akce „Dárek k meteostanici Hyundai (dále jen Akce“) je možnost každého Účastníka,
který splní podmínky dle těchto Pravidel, získat od Pořadatele dárek, a to Bezdrátová sluchátka
Gogen TWS PAL v černé nebo bílé barvě, dle svého výběru (dále jen Dárek“).

4. ÚČASTNÍCI AKCE
4.1. Neníli dále stanoveno jinak, Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým
pobytem nebo s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která splní podmínky
uvedené v článku 5 Pravidel (dále jen Účastník“).

4.2. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
k Pořadateli a Provozovateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 OZ.

5. DÁREK
5.1. Účastníkovi vzniká nárok na převzetí Dárku od Pořadatele, budouli splněny všechny následující
podmínky:

(a) Účastník v době trvání Akce, tj. v době od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 včetně, koupí meteostanici
Hyundai typu WS 2244, WS 8446, WS 2303, WS 2266, WS 2468 nebo WSP 3080 R WIND (dále
jen „Akční meteostanice“) ve značkových a partnerských prodejnách Provozovatele anebo
prostřednictvím vybraných eshopů na území České republiky.

(b) Účastník nejpozději do 15. 3. 2022 včetně řádně vyplní a odešle online formulář dostupný
na internetových stránkách
www.hyundaielectronics.cz/darekkmeteo (dále jen
Registrace“).

(c) Účastník doloží provedení nákupu Akční meteostanice předložením příslušného daňového
dokladu, budeli o to Pořadatelem požádán.

(d) Účastník neodstoupil od kupní smlouvy (jejímž předmětem je koupě Akční meteostanice)
uzavřené distančním způsobem v souladu s ustanovením § 1829 OZ.

5.2. Po provedení Registrace bude Účastníkovi odeslán email s potvrzením o přijetí vyplněného
formuláře.

5.3. Dárek bude bezplatně zaslán na adresu Účastníka, kterou uvedl při Registraci. Pořadatel odešle
Dárek do 30 dnů ode dne provedení Registrace.

5.4. Účastník se může účastnit Akce i opakovaně; předpokladem je však vždy splnění veškerých
podmínek dle těchto Pravidel, a to pro každou jednotlivou účast na Akci.

5.5. Účastník neztrácí v důsledku účasti na Akci právo na jiné bonusy, akce a zvýhodnění poskytované
Pořadatelem při nákupu v jakékoliv provozovně Provozovatele.

5.6. Dárek není předmětem kupní smlouvy. Účastníku nevznikají práva z vadného plnění. Účastník
není oprávněn Dárek reklamovat.

6. DALŠÍ PODMÍNKY
6.1. Jednáli Účastník nepoctivě či spekulativně, v rozporu dobrými mravy a/nebo způsobem
poškozujícím dobré jméno či dobrou pověst Pořadatele a/nebo jiné právnické osoby spadající
do stejného podnikatelského seskupení jako Pořadatel, je Pořadatel oprávněn kdykoli vyloučit
Účastníka z účasti na Akci, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

6.2. Pořadatel neodpovídá za nedoručení či ztrátu Dárku při přepravě Účastníkovi.

6.3. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoli, a to i bez udání důvodů ukončit. Oznámení o ukončení Akce
Pořadatel zveřejní vhodným způsobem, zejména na internetových stránkách
www.hyundai
electronics.cz/darekkmeteostanici
. K registracím došlým po zveřejnění ukončení Akce nebude
přihlédnuto, tedy takovému Účastníkovi již nevznikne nárok na Dárek.

6.4. Pořadatel je oprávněn kdykoli změnit Pravidla či technické nebo organizační zabezpečení Akce.
V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách

www.hyundaielectronics.cz/darekkmeteostanici
.

7. TRVÁNÍ AKCE
7.1. Akce trvá ode dne 1. 1. 2022:

a. do dne 28. 2. 2022

b. do vyprodání zásob Akční meteostanice a/nebo do vyčerpání zásob Dárku

c. do ukončení Akce Pořadatelem

7.2. Pokud byly splněny všechny podmínky dle těchto Pravidel, lze o získání Dárku zažádat
prostřednictvím Registrace nejpozději dne 15. 3. 2022.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Správcem osobních údajů je Pořadatel.

8.2. Registrací v Akci vyjadřuje Účastník souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Pro účely této Akce jsou zpracovávány osobní údaje Účastníka v rozsahu jméno, příjmení, adresa
(ulice, číslo popisné, PSČ, město), emailová adresa a telefonní číslo.

8.3. Osobní údaje:

8.4. jsou zpracovány pouze za účelem Akce, zejména za účelem doručení Dárku Účastníkovi

8.5. nebudou zpracovány za žádným jiným účelem než za účelem Akce

8.6. nebudou předávány žádné třetí osobě, vyjma osobě pověřené doručením Dárku, osobě poskytující
Pořadateli služby datového úložiště

8.7. nebudou předávány do země mimo Evropský hospodářský prostor

8.8. budou zlikvidovány, jakmile nebude existovat žádný účel zpracování.

8.9. Účastník jakožto subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů,
na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů a na přenos osobních údajů.

8.10.Účastník jakožto subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

8.11.Účastník se v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů může obrátit
na Pořadatele na adrese uvedené v článku 1. Pravidel nebo na kontaktních údajích
na internetových stránkách
www.gogen.cz.
8.12.Účastník se v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů může obrátit
na pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese
gdpr@eta.cz.
8.13.li Účastník za to, že Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů nezákonně, může
se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s Pravidly a zavazuje se jednat v souladu s nimi.

9.2. Účastník účastí v Akci akceptuje, že Pořadatel nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu
Dárku a nelze za něj požadovat finanční náhradu, nelze ho vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou
kompenzaci. Dárek není možné směnit za hotovost ani požadovat vydaní jiné výhry, n
je Pořadatelem stanoveno. Tato Pravidla byla níže uvedeného dne zveřejněna na internetových
stránkách
www.hyundaielectronics.cz/darekkmeteostanici a v listinné podobě jsou uložena
na adrese sídla Pořadatele.


Ve Zlíně dne 21. 12. 2021