Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
Poskytovatelem ETA a.s., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 275 44 001
Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 16 let

2. Poskytovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

4. Účastník je fyzickou osobou nepodnikající, která se u Poskytovatele registruje za účelem využití služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců.

5. Poskytovatel je právnickou osobou, která poskytuje službu HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:
v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti se službou HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců
za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a. poskytování služeb: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování služby po dobu trvání služby;

b. splnění právní povinnosti: plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Poskytovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c. Oprávněné zájmy Poskytovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele: účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

2. Poskytovatel je správcem Osobních údajů.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné poskytování služeb Poskytovatelem. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Poskytovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Poskytovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Poskytovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dopravy zboží a řešení reklamací.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;
c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
d) na omezení zpracování Osobních údajů;
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese info@hyundai-electronics.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c).

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Poskytovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@hyundai-electronics.cz vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@hyundai-electronics.cz, aby Poskytovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Poskytovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Poskytovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Poskytovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

6. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Poskytovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Poskytovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

7. Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Poskytovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018